The practice music of Health Qigong · Yi Jin Jing (with oral prompt)


The practice music of Health Qigong · Wu Qin Xi (with oral prompt)


The practice music of Health Qigong · Liu Zi Jue (with oral prompt)


The practice music of Health Qigong · Ba Duan Jin (with oral prompt)


The competition music of Health Qigong (six-min, without oral prompt)